Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy "SZANSA" w Sianowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sdssianow.bipstrona.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2019-08-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Niektóre pliki pdf. (powód: Powodem niedostępności są skany pism do plików pdf z poprzednich lat.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Gierowski Tomasz , adres e-mail: informatyk@mgops.sianow.pl , telefon: 943185512.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

kontakt: mgops@sianow.pl , informatyk@mgops.sianow.pl

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

kontakt: mgops@sianow.pl , informatyk@mgops.sianow.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy SZANSA jest zlokalizowana przy ul. Słowackiego 3a. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Słowackiego. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Dostosowanie korytarzy

Szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – w budynku znajduje się winda, podjazd, pochylnie oraz schodołaz.

Dostosowanie wind

Budynek jest wyposażony w windę. Do windy prowadzi podjazd.

Dostępność pochylni

W budynku znajduje się winda, podjazd, pochylnie oraz schodołaz.

Dostępność platform

W budynku znajduje się winda, podjazd, pochylnie oraz schodołaz.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem, przy wejściu głównym od strony ul. Słowackiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy jednostki po uprzednim telefonicznym umówieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 16:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Gierowski
Ilość wyświetleń: 20
22 września 2020 16:35 (Tomasz Gierowski ) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 16:33 (Tomasz Gierowski ) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 16:31 (Tomasz Gierowski ) - Aktualizacja deklaracji dostępności.