Obsługa osób w języku migowym

Ogólny opis

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw - mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.

Wniosek w wersji PDF

Wniosek o wersji edytowalnej ODT

 

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć osobiście w ŚDS w godzinach jego pracy.

Dokumenty do wglądu okazuje się pracownikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.
Zgodnie z art.9 ust 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209,poz. 1243) Środowiskowy Dom Samopomocy „SZANSA” w Sianowie informuje, że w ŚDS osoba doświadczona trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się może zgłosić chęć skorzystania z tłumacza migowego lub z innego środka wspierającego komunikowanie się w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Osoby uprawnione - osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.
 4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 5. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z ŚDS osobiście.
 6. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Informacje na temat przebiegu sprawy

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w ŚDS w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika MGOPS.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Informacje dodatkowe

Środki wspierające komunikowanie się ze Środowiskowym Domem Samopomocy „SZANSA” w Sianowie :
1.Telefon: 94 30 67 033
2. email: sds@sianow.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO”.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy „SZANSA w Sianowie:

I. Administrator danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „SZANSA” w Sianowie, z siedzibą 76-004 Sianów, ul. Słowackiego 3a.

II. Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Dębowskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1) pod adresem poczty elektronicznej: adebowski@sianow.pl, 2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania ŚDS w Sianowie, określonego przepisami prawa. Celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z w/w przepisów.

IV. Odbiorcy danych osobowych. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo do cofnięcia zgody. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: 1) ustawowym, 2) wynikającym z umowy lub 3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2020 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Gierowski
Ilość wyświetleń: 11
09 października 2020 09:35 (Tomasz Gierowski ) - Zmiana treści zakładki.
08 października 2020 08:46 (Tomasz Gierowski ) - Zmiana treści zakładki.
08 października 2020 08:46 (Tomasz Gierowski ) - Dodanie nowej zakładki.